ทัวร์โรงงาน

สภาพแวดล้อมของโรงงาน:

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

ใบรับรอง

1 (1)

การรับรอง FSC Forest

1 (2)

การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001

1 (3)

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

ขั้นตอนการผลิต:

1 (1)

วิจัยแม่พิมพ์

1 (2)

แม่พิมพ์การผลิต

1 (3)

เยื่อกระดาษ

1 (4)

รูปร่างตัวอ่อนเปียก

1 (5)

กดร้อน

1 (6)

ตัดพลาสติก

1 (7)

คลังสินค้าบรรจุภัณฑ์